zum hauptinhalt gumpe.

letscht nacht häts widr gschneit. also hämmer hüt, nachdemmer schnee gschuuflet händ, en schneemaa boue. oisi büsi händ au dä plausch gha:

kommentär.

ekäi kommentär.