zum hauptinhalt gumpe.

eimal a de lätschte täg im dezember hämer es kuuls näbel-panorama chöne xee. de näbel isch näch xi, aber nonig bis zu ois choo:

kategorie: panorama
schlagwort:
ort: hiwil

kommentär.

ekäi kommentär.